Schietbaan op Ameland afgeblazen 9 maart 2018

De rust voor vogels in enkele belangrijk natuurgebieden op Ameland is voorlopig veilig gesteld. Het bezwaar van Vogelbescherming Nederland tegen de vergunning voor de aanleg van een permanente kleiduif schietbaan aan de rand van het lokale vliegveld is namelijk gegrond verklaard. Dit betekent dat er voorlopig geen kleiduif schietbaan komt. Dat is dus mooi nieuws voor de vogels van Ameland!

De baan was gepland pal naast een belangrijk weidevogelgebied en twee Natura 2000-gebieden, te weten Duinen Ameland en de Noordzeekustzone. In het weidevogelgebied broeden grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters. De nabij gelegen beschermde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor soorten als blauwe en bruine kiekendieven, roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier. Deze soorten zijn gevoelig voor verstoring en vinden de broodnodige rust in het gebied.

Velduil schietbaan

Vergunning schietbaan herroepen

Vogelbescherming tekende in het najaar van 2017 bezwaar aan tegen de vergunning die door de gemeente Ameland was verleend voor de aanleg van de permanente kleiduif schietbaan. Het ecologisch onderzoek schoot namelijk tekort en er was ook niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Zo was bijvoorbeeld onvoldoende aangetoond dat er geen vogels zouden worden verstoord door het kleiduiven schieten. De gemeente Ameland heeft dit bezwaar onlangs gegrond verklaard en de vergunning voor de realisatie van de permanente schietbaan met clubhuis herroepen. Als men de aanleg van de schietbaan wil doorzetten, dan zal de procedure opnieuw moeten worden doorlopen. Hoe dan ook, goed nieuws voor de vogels van Ameland!