Langste vogelboulevard 2 september 2014

Aan de wadkant van Texel ligt een prachtige ‘vogelboulevard’ van 15 natuurgebieden die onmisbaar zijn voor duizenden vogels. Natuurmonumenten beheert deze gebieden met grote zorg. Op sommige plekken, zoals Utopia, zijn schelpenbanken aangelegd zodat vogels veilig kunnen broeden. Op de vogelboulevard is natuurspektakel heel dichtbij. Zo kun je in het voorjaar de kuikens uit hun ei zien kruipen.

Ontdek de oostkust van Texel met buitendijks bijvoorbeeld De Schorren, waar met laag water duizenden steltlopers als kanoet, bonte strandloper, wulp en scholekster foerageren. Op de Waddenzee zwemmen eiders en aalscholvers.

Binnendijks

Aan de binnenzijde van de Waddendijk ligt een aaneenschakeling van aantrekkelijke natuurgebiedjes. Veelal aangelegd in het kader van natuurontwikkeling en zeer de moeite waard. Van noord naar zuid: De Bol en Krassekeet, Wagejot en Ijzeren Kaap, ’t Zandkes, Ottersaat, Dijkmanshuizen, Ceres en Molenkolk. Nieuw is het door Natuurmonumenten aangelegde Utopia, binnendijks ten zuiden van de Schorren. In dit natte gebied verblijven in de herfst bij hoog water duizenden steltlopers, eenden en doortrekkende sterns.

Utopia - Lars Soerink

Utopia

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

De dijk over

Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

grote-sternVogels in Utopia

In Utopia zijn waterpartijen en eilandjes aangelegd die het gebied bij extreem hoogwater tot een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid maken voor steltlopers. Elk jaar maakt Natuurmonumenten met vrijwilligers de schelpenstrandjes schoon, zodat de grote sterns er kunnen broeden. In de rietkragen van Utopia leven vogels zoals kleine karekiet, baardmannetje en bruine kiekendief.’s Winters eten rotganzen en smienten op de graslanden. ’s Zomers is Utopia het broedterrein voor weidevogels.

Wagenjot

Aan de oostkant van Texel ter hoogte van Oosterend ligt het natuurgebied Wagejot. Deze drassige vlakte is zeer aantrekkelijk voor vogels. Het is ontstaan bij de dijkverzwaring in 1977. Vanaf de Lancasterdijk is Wagejot goed te overzien.

Vogels kijken

Van april tot en met juni is Wagejot een perfecte plaats voor veel vogelsoorten om te broeden. De kale en laagbegroeide eilandjes bieden de wadvogels een mooie broedplek. Spot in deze periode de pluizige kuikens van kluten, scholeksters, bontbekplevieren en visdiefjes. Bezoek je het natuurgebied buiten het broedseizoen? Dan tref je er steltlopers, zij gebruiken de vlakte om te rusten of om voedsel te zoeken. Bij hoogwater op de Waddenzee vluchten de wadvogels naar de binnendijkse plassen, zoals natuurgebied Wagejot.

Voedselrijk slik

In 1977 is een nieuwe zeedijk verder zeewaarts gelegd. Tussen de oude en nieuwe zeedijk is een drassige vlakte ontstaan. Hier vinden vogels genoeg voedsel. In het ondiepe, brakke water leven volop visjes, insecten en algen. Uit de slikkige bodem halen de vogels met hun lange snavels slakken, wormen, schelpen en garnalen naar boven.

Download de gratis vogelkaart van Texel en ga op pad!