Klutenplas 30 maart 2015

Binnendijks brakwatergebied met veel steltlopers, eenden en ganzen die er verblijven wanneer de buitendijkse kwelders onder water staan. Met veel kluten!

De Klutenplas is een fraai brakwaternatuurgebied met de daarbij behorende karakteristieke planten en vogels. Een uniek en tegenwoordig zeldzaam overgangsgebied tussen het zoute water van de zee en het zoete water van het binnenland. Om het gebied beter geschikt te maken voor broedende en foeragerende vogels is het waterbeheer sterk verbeterd. Bijvoorbeeld door het waterpeil te verhogen en het gebied periodiek onder water te laten lopen. Als in het broedseizoen het waterpeil fluctueert ontstaan slikoevers en daarmee gunstige foerageeromstandigheden voor steltlopers, zoals kluten. Periodieke overstroming stimuleert bovendien de ontwikkeling van brakke vegetaties en voorkomt dat oevers overwoekerd raken. Verder zijn schelpenstrandjes aangelegd om ook de broedomstandigheden voor kleine plevieren en visdiefjes te verbeteren.

Klutenplas - Anne-Lieke

Hoogwater of springtij

De Klutenplas is in beheer bij Het Groninger Landschap. De werkzaamheden gebeurden in het kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ en zijn gericht op het verbeteren van de omstandigheden voor brakwatervegetaties en voor broedende vogels.In tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging hebben dit soort binnendijkse brakwatergebieden nog het bijkomende voordeel dat de broedvogels niet het risico lopen dat hun nest wegspoelt tijdens hoogwater of springtij.

Kluut met kuiken - BirdphotoBroedseizoen

Beheerder Arjan Hendriks is vol verwachting voor het nieuwe broedseizoen: “De Klutenplas ligt er prachtig bij. Alles is op tijd klaar, er staat een fraai nieuw informatiebord en het belooft een heel mooi broedseizoen te worden. We wachten nu op de eerste kluten die binnenkort zullen arriveren. En wie weet trekken onze nieuwe schelpenstrandjes behalve meeuwen, kleine plevieren en visdiefjes ook de zeldzame noordse sterns en bontbekplevieren. Dat zou fantastisch zijn!”

Grote aantallen kluten

Het gebied rondom de Klutenplas is niet vrij toegankelijk, maar goed te overzien vanaf de weg onderaan de zeedijk. En daar is van alles te zien. Tijdens hoogwater strijken er allerlei steltlopers, eenden en ganzen neer voor voedsel en rust. Met een beetje geluk zie je er de zwarte ruiter, lepelaar, groenpootruiter, smient, bergeend en wintertalingen. En natuurlijk, de kluut! Dankzij zijn opvallende omhoog gebogen snavel, de lange poten en het zwart-witte is deze prachtvogel snel herkenbaar. De naamgever van dit natuurgebied voelt zich hier duidelijk thuis. Grote aantallen kluten broeden en foerageren op de slikoevers.

Foto Klutenplas © Anne-Lieke Struijk
Foto Kluut en jong © Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl