Peazemerlannen 23 maart 2015

Bijzonder natuurgebied van It Fryske Gea dat ooit is ontstaan doordat een zware storm een gat in de dijk sloeg. Nu kun je er vogels als de goud- én zilverplevier bewonderen.

In het noorden van Fryslân ligt het 485 hectare grote natuurgebied Peazemerlannen. Hoe in veertig jaar tijd door toeval een natuurgebied van grote waarde kan ontstaan, is hier goed te zien. Tijdens een extreem zware storm in 1973 sloeg het beukende water een gat in de dijk. Het dichten van de dijk was te duur en daarom kreeg de Waddenzee vrij spel in het noordelijke deel van de polder. Zo ontstond een gevarieerd kwelderlandschap. Het gebied kenmerkt zich door een zomerpolder, een kwelder en kwelderwerken. Verder is het een belangrijk vogelgebied, vooral voor rotgans, brandgans en kluut.

Peazemerlannen

Vogels kijken…

Stil is het nooit in de Peazemerlannen. Altijd zijn er vogels. Meeuwen en sterns vestigden zich in kolonies op de kwelder. Van de herfst tot in het voorjaar bevolken vooral rotganzen en brandganzen  het gebied. Langs de sliksloten laten zich geregeld zilverplevieren, zwarte ruiters en groenpootruiters zien. In de zomerpolders broeden scholeksters, kieviten, tureluurs en kluten. De strandjes die bij de doorgebroken dijk zijn ontstaan, bieden een broedplaats aan enkele paartjes van de bontbek- en strandplevier.

Zoutminnende planten

Een overstroming van het natuurgebied komt nog maar zelden voor, omdat de kwelder door opslibbing steeds hoger komt te liggen. De zoutminnende planten op de kwelders zorgen voor tinten die per seizoen wisselen. Alleen raken ze steeds verder in de verdrukking. Door de huidige inrichting kan het vee niet meer veilig achter de zomerpolders grazen. En omdat er geen beweiding meer plaatsvindt, is het gebied sterk verruigd en komt er veel strandkweek voor. Maar, dát biedt weer mogelijkheden voor de kolonievogels.

Bereikbaarheid Peazemerlannen

Het gebied de Peazemerlannen is prima te bereiken met de auto. De dichtstbijzijnde bushalte staat in het dorpje Peasens, dat aan het gebied grenst.